Aanmelden

 
Proefles

Wil je graag gaan volleyballen maar je bent nog niet helemaal zeker, neem dan een aantal proeflessen.

Meld je aan door een mailtje te sturen naar secretaris. We zullen zorgen dat je een aantal trainingen met een team kunt meespelen.

Aanmelden voor lidmaatschap

 

Lees eerst onze Privacy Policy 

Het (digitale) formulier graag volledig invullen. Voor aanmaak spelerskaart hebben we een pasfoto nodig. Deze o.v.v. naam nieuw lid sturen naar het secretariaat.

 

 

 

Afmelden & wijzigen gegevens

Indien u zich wilt afmelden als lid of u persoonlijke gegevens wijzigen, kunt u een bericht sturen naar secretariaat.

 

Teamindelingen

Het tot stand komen van teamindelingen is beschreven in teamindelingen (PDF)

 

Kleding

Het wedstrijdshirt word door de club ter beschikking gesteld. De wedstrijdbroek is voor eigen kosten. Om uniformiteit te creëren willen we graag dat de spelers dezelfde broeken dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de club. Klik hier om een wedstrijdbroek te bestellen.

Contributiegelden

​Klik hier voor meer informatie over de contributie (PDF)

​Huishoudelijk Reglement

Aan een lidmaatschap zijn ook enkele huishoudelijke regels gebonden, deze hebben we in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en gebundeld in een document.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te openen (PDF)

Agenda

Samenstelling van het bestuur

Reinier Grimbergen

Voorzitter         

E voorzitter@vchhc.nl

 

Kim Windhorst

Secretaris

E secretaris@vchhc.nl

 

Rick van der Eijnden

Penningmeester

E penningmeester@vchhc.nl

 

Paul Bertholet 

Coördinator Technische zaken

E technischezaken@vchhc.nl

Reinier Grimbergen

Algemene zaken

E algemenezaken@vchhc.nl

Bianca van der Kop

Activiteiten & Communicatie

E activiteiten@vchhc.nl

Roy van den Bergh

Sponsoring

E sponsoring@vchhc.nl

Commissies

 

Commissie ledenadministratie

Ledenadministratie    

Mirelle Hendriks

E ledenadministratie@vchhc.nl

​Commissie Activiteiten & Communicatie

Publicatie & Website

Luuk Hilkens   

E publicatie@vchhc.nl

 

Promotie
Tessa Meusen 

E promotie@vchhc.nl

 

Activiteiten

Tessa Meusen

Jara Stemkens

E activiteiten@vchhc.nl

Voorzitter kampcommissie
Bart Schroën

Lieke Heijnen                

 

Voorzitter toernooicommissie

Bob van Heel          


Commissie scheidsrechters

Scheidsrechterscoördinator
Lou Peeters                       

E scheidsrechter@vchhc.nl

Commissie materialen

Materialen

Gerlinde Schroën

 

Commissie wedstrijdwezen

Wedstrijdzaken
Rubina Bouwman

E wedstrijdsecretariaat@vchhc.nl

 

Commissie wedstrijdformulieren

Wedstrijdformulieren

Victor Hurxkens            

 

 

Commissie technische zaken
Coördinator Technische Zaken heren senioren

Paul Bertholet

E technischezaken@vchhc.nl
 

Coördinator Technische Zaken dames senioren

Connie Coenen

E technischezaken@vchhc.nl

Techische zaken CMV/Jeugd
Leon v.d. Heijden

Rianne Jansen 

E tzjeugdcmv@vchhc.nl

 

Algemene zaken CMV & ABC Jeugd    
Ingrid Spijker      

Rianne Heijmans                    

E jeugdalgemeen@vchhc.nl

Commissie Beach

Voorzitter

Job Windhorst    

        

Secretaris

Mark Baetsen 

E infobeach@vchhc.nl

Technische Zaken

Irma Wolters

E jeugdalgemeen@vchhc.nl 

Algemene Zaken

Patrick Herinx & Maurice Smeets

E pjh.herinx@home.nl

Kantinebeheer

Jacqueline Peeters

E beachsportsleudal@vchhc.nl 

Ledenadminstratie

Mirelle Hendriks

ledenadministratie@vchhc.nl

Kleding - webshop

Info m.b.t. kleding webshop volgt.

Sponsoren

Voor het draaiend houden van een vereniging is geld nodig. Onze vereniging is blij dat ze over een aantal sponsoren kan beschikken.

Hoofdsponsor

Klaverblad verzekeringen

Co-sponsoren

Hornerhof

Pex dakbedekkingen bv

Jac Ruyters

Blomix

Smeets Autoschadeherstel

Harry Geelen Personenvervoer

Gezondsheidscentrum Honneé

Rabobank

Verkeersschool Op Maat

Reclamebord sponsoren
Autoschool Knops Verkeersopleidingen
Bohaco Ramen, deuren, serres
Boots Haelen
Café Le Journal
Cafetaria 't Dorp
Cohose
CMC Corporate Management Consultants
Gebr. Moors Tegelzetbedrijf

Hebouw

Insert Media
Hoeijmakers Groep
Hotel-Grand Café Heere van Heel
Hoveniersbedrijf Bart Faassen
HTB Autoservice
Janszen Buggenum
Kessels Tegels en Natuursteen
Naus Montage & Timmerwerken
Porto Maurizio
Posno Sport - Sport2000
Roermondse Bouwmaterialen Handel
RCS Handelsonderneming
Rijwielhandel Ger Beurskens Fietsplus
Spierings Optiek
Vermeulen, alles onder één dak 
Vohamij Mechanisatie
Volta Limburg
Van Goor, financiéle planners
Van Hooft Verkeerstechniek
Verkeersschool Golsteijn
Verkeersschool Harrie van Hout
Verkeersschool Opmaat

 

 

Wilt u ons ook sponsoren?

Naast een hoofdsponsor hebben we ook co-sponsoren en reclamebordsponsoren. Wil ook u ons financieel ondersteunen of heeft u een potentiële sponsor voor onze vereniging in gedachten, neem dan telefonisch contact op via onderstaande commissieleden of via onderstaand mailadres van de commissie PR & Sponsoring en laat u informeren over de mogelijkheden.

 

Commissie PR & Sponsoring

 

Roy van den Bergh

E sponsoring@vchhc.nl

Eenvoudig & kosteloos sponsoren via Sponsorkliks

Koopt u online? Dan kunt u heel eenvoudig en kosteloos financiëel bijdragen.

Hoe?

- Klik op Sponsorkliks

- Selecteer de webwinkel naar keuze.

- Plaats de bestelling zoals u gewend bent.

- U heeft nu gratis uw sponsordoel HHC gesponsord!

  HHC ontvangt nu een bijdrage zonder dat het u iets kost.

Locatie

Sporthal Hornerhof
Rijksweg 7/B
6085 AA Horn

Privacy Policy

Hornerhof HHC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hornerhof HHC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Hornerhof HHC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@vchhc.nl.

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hornerhof HHC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Registratie lidmaatschap 

 • Contributie bijdrage

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en relevante informatie.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IBAN rekeningnummer

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: ​

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Sportlink)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

MINDERJARIGEN

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

BEWAARTERMIJN

 

Hornerhof HHC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

BEVEILIGING 

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

Alle personen die namens Hornerhof HHC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

KLACHTEN 

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Preventie- en integriteitsbeleid VC HHC

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We zijn observatief naar elkaars gedrag en spreken iemand aan als hij of zij zich (onbewust) toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt.’

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Een trainer en/of coach heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel aannames te doen.

GEDRAGSCODES VOOR TRAINERS, COACHES EN BEGELEIDERS

Een trainer, coach of begeleider:
 

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.

 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.

 • RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

 • BIED GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.

 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGD GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET. MAAKT OOK AFSPRAKEN MET DE JEUGD DIT OOK NIET TE DOEN.

 

AANNAME BELEID

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.

 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.

 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.

 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.

 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.

 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon binnen VC HHC is Mevrouw Rafke van Dijk - Engelen.
Email: vertrouwenspersoon@vchhc.nl 

 

Berichten naar dit emailadres worden direct doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon, ze zijn niet inzichtelijk voor leden, trainers, coaches of het bestuur van VC HHC

 

MELDPROTOCOL
De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF.


Klik op onderstaande link voor het protocol:

https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf