Aanmelden

Heb je interesse om lid te worden? mail dan naar infobeach@vchhc.nl

Commissies

 

Commissie Beach

Voorzitter

Job Windhorst    

        

Secretaris

Mark Baetsen 

E infobeach@vchhc.nl

Technische Zaken

Irma Wolters

E jeugdalgemeen@vchhc.nl 

Algemene Zaken

Patrick Herinx & Maurice Smeets

E pjh.herinx@home.nl

Kantinebeheer

Jacqueline Peeters

E beachsportsleudal@vchhc.nl 

Ledenadminstratie

Mirelle Hendriks

ledenadministratie@vchhc.nl

Locatie

 

Beach Sports Leudal

Beegderweg 14

6085 AN Horn

Nederland

Privacy Policy

Hornerhof HHC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hornerhof HHC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Hornerhof HHC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@vchhc.nl.

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hornerhof HHC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

  • Registratie lidmaatschap 

  • Contributie bijdrage

  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en relevante informatie.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;

• Adres;
• Geslacht;
• Geboortedatum
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;

• IBAN rekeningnummer

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: ​

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Sportlink)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

MINDERJARIGEN

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

BEWAARTERMIJN

 

Hornerhof HHC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

BEVEILIGING 

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

Alle personen die namens Hornerhof HHC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

KLACHTEN 

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 
 
 
 
Adres

Sporthal Hornerhof
Rijksweg 7/B
6085 AA Horn

Contactgegevens

E-mailadres: info@vchhc.nl

Volg ons op
  • Facebook Social Icon

© VCHHC 2020 / Siemen Rensink